Farmy.pl Newsroom Koniec z decyzją środowiskową? Rząd planuje zmiany
Koniec z decyzją środowiskową? Rząd planuje zmiany
29.08.2023

Koniec z decyzją środowiskową? Rząd planuje zmiany

Rząd zapowiedział ułatwienia dla inwestorów planujących budowę farmy fotowoltaicznej. Zmiany mają zwolnić z konieczności ubiegania się o decyzję środowiskową niektóre obiekty. Przedstawiciele władzy zwracają uwagę na potrzebę uproszczenia formalności dotyczących powstania systemów w Polsce. 

Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga decyzji środowiskowej? 

Obecnie jednym z etapów składających się na formalności niezbędne do budowy farmy jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Dokument obejmuje szczegółową analizę wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz wskazuje, jakie warunki należy spełnić w celu ochrony środowiska naturalnego.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o decyzję środowiskową należy ubiegać się w przypadku instalacji zajmującej powierzchnię 1 ha i więcej. W praktyce oznacza to, że dokument jest potrzebny przy budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, która zajmuje niecałe 2 ha. Przepisy wskazują również, że o decyzję należy ubiegać się przy instalacji zajmującej 0,5 ha jeżeli zlokalizowana będzie na obszarze objętym formami ochrony przyrody wskazanymi w rozporządzeniu. Warto pamiętać, że do powierzchni obiektu zalicza się nie tylko obszar pokryty konstrukcją składającą się z paneli fotowoltaicznych, ale również całą infrastrukturę towarzyszącą.  

Największym utrudnieniem dla inwestorów nie jest przygotowanie dokumentów, ale czas oczekiwania na wydanie decyzji wynoszący nawet kilka lat. Większość doświadczonych ekspertów zwraca uwagę, żeby w dokumentach nie podawać szczegółów dotyczących parametrów technologicznych, które w trakcie oczekiwania mogą ulec zmianie.  

Planowane ułatwienia  

Zgodnie z informacją przekazaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w planach jest przygotowanie rozporządzenia zmieniającego zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wstępne plany wskazują na zwolnienie niektórych obiektów z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Bez zmian ma pozostać wymaganie decyzji środowiskowej przed budową farmy zlokalizowanej na terenie chronionym. 

Rząd zakłada usunięcie systemów fotowoltaicznych z zabudowy przemysłowej i magazynowej, a następnie przeniesienie do nowego rodzaju przedsięwzięć. W planach jest ustalenie odrębnej wartości progu tzn. powierzchni zabudowy dla instalacji fotowoltaicznych. W kolejnym kroku zakłada się dookreślenie sposobu ustalania powierzchni w ramach systemów solarnych, a następnie podwyższenie wartości obejmujących obszary nie należące do grupy wartościowych pod względem przyrodniczym. Zmiany mają wejść w życie pod koniec 2023 roku.  

Przepisy zakładają również doprecyzowanie obliczania powierzchni zabudowy dla systemów fotowoltaicznych.  

Poprzednie zmiany 

Niedawno prezydent podpisał nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym przedstawioną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zmiany ograniczyły dostępność terenów przeznaczonych na budowę dużej instalacji fotowoltaicznej bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przepisy wskazują, że instalacje będą umieszczane po przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na:  

  • użytkach rolnych klasy I-III i gruntach leśnych, 

  • użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, 

  • gruntach innych niż wskazane wyżej, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW. 

MRiT podkreśla, że po 1 stycznia 2026 roku wciąż będzie można tworzyć oraz uchwalać plany miejscowe dla OZE nawet w sytuacji, gdy gmina nie będzie dysponować planem ogólnym.