Farmy.pl Newsroom Czy Polska jest gotowa na transformację energetyczną? Eksperci oceniają rynek energii.
Czy Polska jest gotowa na transformację energetyczną? Eksperci oceniają rynek energii.

Czy Polska jest gotowa na transformację energetyczną? Eksperci oceniają rynek energii.

W jakim stopniu Polska i pozostałe kraje Europy są gotowe na transformację energetyczną? W raporcie ETRI stworzonym przez firmę Eaton i Stowarzyszenie Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA) zbadano gotowość poszczególnych państw do transformacji energetycznej. 

Ocena gotowości na transformację energetyczną 

Raport ETIR (Energy Transition Readiness Index) zrealizowano po raz czwarty. Zespół specjalistów przeanalizował gotowość niektórych państw europejskich do transformacji energetycznej. Pod uwagę wzięto perspektywę prywatnych inwestorów oraz inwestycji w usługi elastyczności skoncentrowanych na wsparciu odnawialnych źródeł energii i dekarbonizacji. W raporcie uwzględniono łącznie 14 państw przedstawiając wybrane cechy rynku energii elektrycznej, a także poddając ocenie aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na wskazane zasoby.  

Dane zbierano przez ankiety realizowane wśród przedstawicieli inwestorów w technologie elastyczności w różnych wybranych krajach. Realizowano również indywidualne rozmowy pozwalające zrozumieć kluczowe powody i oceny.  

Eksperci przyjęli pięciostopniową skalę, w której 5 to najwyższa ocena, a 1 najniższa. W badaniu uwzględniono społeczno-polityczne wsparcie transformacji, umiejętność wykorzystywania technik zapewniających elastyczność sieci, a także dostępność rynku. 

Przyszłość transformacji energetycznej w Polsce  

Polska otrzymała ocenę 2 w ramach badania gotowości do transformacji energetycznej w kraju, co daje najgorszy wynik wśród wszystkich badanych państw. W poprzednim roku ocena dla Polski wyniosła 3.  

W kategorii o nazwie zgoda publiczna i polityczna na konieczność zmian oraz dostosowania polityki i przepisów przyznano ocenę 3. Eksperci zwrócili uwagę, że w kraju wciąż panuje zbyt niska społeczna i ekonomiczna akceptacja dla transformacji energetycznej. Poza tym elastyczność sieci przesyłowych i dystrybucyjnych kształtuje się na niewystarczającym poziomie. Polska wciąż pozostaje w tyle za krajami Europy Zachodniej oraz Północnej. Systematycznie rośnie ogólna świadomość potrzeby zmian przekładająca się na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, ale wciąż brakuje nowych regulacji.  

Wysoką notę Polska otrzymała za obszar rozpoznania potrzeb systemu związanych ze zwiększeniem elastyczności sieci oraz przejrzystości kierunku polityki.  

W poprzedniej edycji pojawił się wyraźny spadek zaufania reprezentantów branży do czynników z grupy społeczno-ekonomicznej. Średnie wyniki były o około 10 proc. niższe niż w 2021 roku, co w dużej mierze wynikało z obaw związanych z kryzysem energetycznym. W tegorocznej edycji raportu analitycy zaobserwowali poprawę wyników. Możliwe więc, że zaufanie uczestników rynku energetycznego stopniowo wraca do poziomu sprzed kryzysu. 

Dużym bodźcem do poprawy sytuacji byłoby szybsze wdrożenie Zielonego Ładu. Argumentem jest wprowadzona w USA ustawa o nazwie Inflation Reduction Act (IRA), która wpłynęła na przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii, a także na rozwój magazynowania, łańcuchów dostaw czy zastosowanie OZE w kraju. Motorem napędowym do rozwoju byłyby m.in. ulgi podatkowe dotyczące np. pomp ciepła, magazynów czy infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.  

Polska potrzebuje konkretnego planu transformacji energetycznej obejmującego interesariuszy oraz potrzeby rynku. Pod uwagę należy wziąć elastyczność i dostępność sieci. Eksperci dodają, że skuteczny plan może powstać wyłącznie we współpracy organów krajowych i regulacyjnych z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.