Farmy.pl Newsroom Umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną - co powinna zawierać?
Umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną - co powinna zawierać?
22.05.2023

Umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną - co powinna zawierać?

Umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną zabezpiecza interesy obu stron. Obejmuje szczegółowe warunki dotyczące dzierżawy m.in. czas trwania czy wysokość czynszu. Właściciel gruntu zajmuje się wyłącznie podpisaniem umowy. Pozostałe formalności należą do przyszłego dzierżawcy.

Czym jest umowa dzierżawy gruntów?

Zasady zawierania umowy dzierżawy gruntów reguluje Kodeks cywilny. Właściciel decyduje się na oddanie gruntu do używania i pobierania pożytków przez wskazany czas. Natomiast dzierżawca musi płacić właścicielowi ustalony czynsz. W ramach umowy dzierżawca buduje na wskazanym gruncie farmę fotowoltaiczną i czerpie z niej korzyści przez wiele lat. W tym czasie właściciel gruntu nie może korzystać z ziemi, ale otrzymuje od inwestora czynsz.

Co powinna zawierać umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną?

Umowa dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę może zawierać przede wszystkim:

· strony umowy

· opis gruntów,

· czas trwania umowy,

· cel dzierżawy,

· obowiązki stron,

· opłaty i wynagrodzenie,

· postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów,

· postanowienia dotyczące ubezpieczeń.

Należy jasno określić strony umowy, czyli dzierżawcę (najemcę) oraz dzierżawodawcę (właściciela gruntów). Dokument powinien zawierać szczegółowy opis dzierżawionych gruntów, w tym ich lokalizację, powierzchnię, numery ewidencyjne, informacje o ewentualnych obciążeniach czy ograniczeniach w użytkowaniu.

Ważny element to czas trwania umowy. Może to być określona liczba lat lub inny ustalony termin. Umowa często obejmuje również klauzulę przedłużenia dzierżawy po upływie określonego terminu. Zazwyczaj w przypadku farm fotowoltaicznych umowa zawierana jest na około 30 lat.

W umowie należy precyzyjnie określić cel dzierżawy, czyli instalację i eksploatację systemu fotowoltaicznego na dzierżawionych gruntach.

Kolejny punkt to obowiązki stron. Dzierżawca może być odpowiedzialny za projektowanie, budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji fotowoltaicznej. Właściciel może mieć

obowiązek zapewnienia dostępu do gruntów, utrzymania odpowiednich ubezpieczeń i ochrony swoich praw.

W umowie muszą znaleźć się informacje na temat wysokości opłat dzierżawnych, terminów płatności oraz ewentualnych indeksacji opłat. Może być również ustalone wynagrodzenie dla dzierżawcy za wytworzoną energię elektryczną.

Warto uwzględnić w umowie wymóg posiadania przez dzierżawcę odpowiednich polis ubezpieczeniowych na wypadek zdarzeń losowych, takich jak pożary, uszkodzenia czy kradzieże.

Na zakończenie umowy należy uwzględnić postanowienia dotyczące zmiany umowy, jej przeniesienia na inne podmioty, obowiązku zachowania poufności oraz innych kwestii istotnych dla stron.

Jaka działka pod farmę fotowoltaiczną?

Farma fotowoltaiczna może powstać na gruncie rolnym klasy czwartej, piątej lub szóstej, a także na nieużytkach. Właściciele słabszej jakości gruntów zyskują możliwość zarabiania.

Działka powinna być niezacieniona, płaska lub nachylona w stronę południa. Na jej terenie nie nie mogą znajdować się zabudowania czy drzewa. Ważny punkt dotyczy również sytuacji prawnej. Działka nie może być zadłużona ani obciążona hipoteką. Pod budowę farmy nie nadają się również grunty znajdujące się na obszarze chronionym albo w parkach krajobrazowych.

Pozostałe wymagania dotyczące działki pod farmę fotowoltaiczną:

· odległość od linii średniego napięcia lub głównego punktu zasilającego w zasięgu wzroku,

· dojazd drogą utwardzoną (nie jest wymagany, ale stanowi atut działki),

· wielkość działki to co najmniej 0,5 hektara, szerokość działki co najmniej 40 m.