Farmy.pl Newsroom 7 najważniejszych zmian w ramach nowelizacji ustawy o OZE 
7 najważniejszych zmian w ramach nowelizacji ustawy o OZE 
21.11.2023

7 najważniejszych zmian w ramach nowelizacji ustawy o OZE 

Wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zmiany dotyczą wdrożenia unijnej dyrektywy RED II. Polska powinna wprowadzić nowe przepisy maksymalnie do połowy 2021 roku, ale procedurę udało się zakończyć dopiero w drugiej połowie br. Tymczasem na szczeblu UE trwają prace nad kolejną wersją dyrektywy. RED III stanowić będzie odpowiedź na zmiany oraz nowe wyzwania dotyczące OZE. 

1.Wprowadzenie prosumenta lokatorskiego 

Przepisy wprowadziły definicję prosumenta lokatorskiego. Utworzono możliwość rozliczania się przez wytwórców energii dla części wspólnej budynku wielorodzinnego. Z rozwiązania mogą korzystać spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty. Pozwoli to obniżyć koszty utrzymania obiektu. To czwarty rodzaj prosumenta - dotychczas obowiązywał prosument indywidualny, zbiorowy i wirtualny.  

2. Nowe możliwości dla klastrów energii  

Nowelizacja objęła również klastry energii, które będą mogły obejmować maksymalnie jeden powiat, pięć sąsiadujących ze sobą gmin oraz działać na obszarze jednego operatora sieci dystrybucyjnej.  

Pojawia się możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłat wskazanych w ustawie, a także preferencyjnego sposobu rozliczeń. W przepisach znalazły się wymagania obejmujące stopień pokrycia w ciągu roku łącznych potrzeb członków klastra energii dotyczących energii elektrycznej, a także sumarycznej mocy zainstalowanej elektrycznej oraz mocy magazynów energii. W ramach klastra moc magazynów energii ma wynosić minimum 2 proc. łącznej mocy instalacji wytwórczych w danym klastrze. Wymagania określają także, że minimum 30 proc., a od 2027 roku 50 proc. energii wytwarzanej w klastrze energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Maksymalna moc energii zainstalowanej w klastrze może wynosić do 150 MW i ma pozwolić na pokrycie minimum 40 proc. rocznego zapotrzebowania odbiorców klastra.  

URE ma prowadzić rejestr zrzeszający wszystkie klastry.  

3. Rozwój cable pooling 

Ważna zmiana dotyczy współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej - cable pooling, która pozwoli zwiększyć moc wytwórczą tym samym wspierając podmioty generujące energię, które nie otrzymały pozytywnej decyzji przyłączeniowej. Nowe regulacje wspierają działanie w ramach cable pooling ułatwiając realizację instalacji w różnych technologiach w ramach jednego przyłącza. Konieczne będzie wprowadzenie zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej mocy  

4. Doprecyzowanie przepisów w ciepłownictwie  

Zaktualizowano regulacje dotyczące ciepłownictwa i chłodnictwa - precyzyjniej określono przepisy związane z pierwszeństwem zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz tzw. ciepła odpadowego. Dostawcy czystego ciepła zyskują możliwość na czerpanie dochodów ze sprzedaży gwarancji.  

Ważny punkt to również utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE czyli platformy internetowej służącej do pozyskiwania informacji niezbędnych do przygotowania projektów OZE. 

5. Nowa definicja hybrydy  

W nowelizacji wprowadzono również nową definicję instalacji hybrydowej OZE. Uwzględniono magazyny energii, a dokładniej możliwość pobierania energii z sieci do magazynu energii stanowiącego część instalacji standardowej albo hybrydowej - niezbędny jest jednak układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

6. Doprecyzowanie PPA  

Pojawiły się również przepisy, które dokładnie regulują proces zawierania umów sprzedaży energii, znanych jako Power Purchase Agreements (PPA). Nowe regulacje narzucają na producenta energii z OZE, który sprzedaje ją na mocy umowy PPA, obowiązek dostarczenia informacji dotyczących kluczowych warunków umowy do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). 

Nowe prawo określa także zasady bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z OZE do końcowego odbiorcy. Nowelizacja zawiera również mechanizm umacniający operacyjnie źródła energii odnawialnej, które wychodzą poza okres 15-letniego wsparcia przyznawanego w ramach systemu zielonych certyfikatów. 

7.Brak pozwolenia na budowę  

Nowelizacja znosi obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla mniejszych instalacji fotowoltaicznych. Dotychczas ten przywilej był ograniczony wyłącznie do mikroinstalacji, czyli systemów o mocy do 50 kW. Po wprowadzeniu zmian nie będzie już konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. 

Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę obejmuje również pompy ciepła oraz wolnostojące kolektory słoneczne. Zgodnie z nowymi przepisami, procedury związane z wydawaniem pozwoleń na budowę dla tego rodzaju instalacji, które zostały rozpoczęte, ale nie zakończone przed datą wejścia w życie ustawy, zostaną umorzone.